kancelaria adwokacka

kontakt 24h: 603 281 318

kancelaria adwokacka

kontakt 24h: 603 281 318

Adwokat w Gliwicach, adwokat Zabrze, pomoc prawna osób za granicą

» KANCELARIE

Opis naszej kancelarii.

więcej informacji

» OBSŁUGA FIRM

Pełna obsługa przedsiębiortsw.

więcej informacji

» PORADY ONLINE

Porady przez internet.

więcej informacji

» KONTAKT

Jak się z nami skontaktować.

więcej informacji

Zmiany w obliczaniu zasiłku macierzyńskiego w 2015 roku


Zmiany w obliczaniu zasiłku macierzyńskiego planowane w 2015 roku. Jakie zmiany są planowane?

Z Porządku obrad RADY MINISTRÓW, który to dokument znajduje się na stronie internetowej http://bip.kprm.gov.pl wynika, że przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym (30 września 2014 roku) miał być Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje, między innymi, zmiany w sposobie obliczania zasiłku macierzyńskiego poprzez dodanie do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przepisu art. 48 a, który ma stanowić:„W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi kwota zadeklarowana, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. l , podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:

  1. przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku , oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Obecnie funkcjonuje art. 48, zgodnie z którym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Aby uzyskać zasiłek macierzyński wystarczy opłacić przynajmniej jedną składkę na czas, nie jest konieczne wyczekiwanie określonego terminu. Regulacja, która obecnie obowiązuje umożliwia wykazanie wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a w konsekwencji uzyskanie wyższego zasiłku macierzyńskiego. Projekt do ustawy przewiduje natomiast, że w przypadku gdy kobieta podlegała ubezpieczeniu krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie, co do zasady, najniższa podstawa wymiaru składek. Jeżeli kobieta zadeklarowała tuż przed porodem wyższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, -ale tylko raz – to w konsekwencji do najniższej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego doliczona zostanie różnica pomiędzy zadeklarowaną podstawą, a najniższą podstawą, pomnożona x 12. Najniższa podstawa wymiaru to obecnie kwota 2 247,60 złotych, natomiast najwyższa wynosi 9 365 złotych. W przypadku zadeklarowania najwyższej podstawy jednokrotnie ( zakładając, że kobieta dopiero co założyła działalność lub wcześniej nie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu ) podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie kwota 2247,60 + 593,11 ( 9365-2247,60 = 7117,4 x 1/12 = 593,11) = 2 840,71 x 13,71 = 2 451,24. Nie budzi więc wątpliwości, że podstawa nie ulegnie znacznemu zwiększeniu, zabieg taki nie będzie już tak opłacalny.

Zmiany w obliczaniu zasiłku macierzyńskiego w 2015 roku

W piśmie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 września 2014 roku, które zawiera sam projekt oraz tzw. pismo przewodnie czytamy „w projekcie proponuje się również zmiany zasad obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy , okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. Nowy sposób obliczenia podstawy wymiaru zasiłku ograniczy skalę występujących nadużyć , gdyż z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia z wysoką podstawą wymiaru składki nie będą występowały wysokie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.” Rzeczywiście planowane zmiany ograniczą skalę nadużyć, ponieważ nie będzie już tak bardzo opłacalne założenie działalności gospodarczej wyłącznie w celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego. Pojawia się jednak pytanie, czy planowane zmiany nie spowodują rozróżnienia w traktowaniu przyszłych matek – przedsiębiorców w porównaniu do przyszłych matek, które podejmują zatrudnienie? Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli natomiast niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Kobieta podejmująca zatrudnienie otrzyma więc zasiłek liczony od wysokości swojego wynagrodzenia brutto, nawet po 1 miesiącu podlegania ubezpieczeniu. Nie można też zapominać, że kobieta prowadząca firmę w trakcie pozostawania na zasiłku macierzyńskim będzie zobowiązania do regulowania składki zdrowotnej oraz wszystkich innych zobowiązań takich jak czynsz za lokal użytkowy, media i inne konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje obawa, że planowane zmiany w obliczaniu zasiłku macierzyńskiego w 2015 spowodują, że kobiety w różny sposób traktowane będą wyłącznie ze względu na formę zarobkowania.


» archiwum aktualności

"Kancelarie kierują się zasadą indywidualizacji potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, zarówno w kwestii świadczonej pomocy prawnej jak i dostosowania cen usług do rzeczywistego nakładu pracy."

Adwokaci Arkadiusz Szałajko i wraz z Zespołem.


Kontakt całodobowy (24h): 603 281 318
znajdź nas na Facebook'u: facebook.com/adwokatszalajko/

SPRAWY KARNE I CYWILNE

W sprawach cywilnych i karnych osobom przebywającym za granicą, w tym udziela konsultacji telefonicznych i drogą mailową.

OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH

Ofiarom wypadków drogowych, w tym w uzyskaniu zadośćuczynień i odszkodowań przy korzystnym systemie rozliczeń.


OCHRONA KIEROWCÓW

Zapewnia kompleksową ochronę prawną kierowców w ruchu drogowym oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

ROZWODY I ALIMENTY

W sprawach rozwodowych i alimentacyjnych, możemy pochwalić się dużym doświadczeniem.